Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łomazy

Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II

Data ogłoszenia
2018-04-25
Termin składania ofert
2018-05-18 10:00
Treść

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kozły. Sieć wodociągowa Fi 160 mm - 1501 m, Fi 110 mm - 6339 m, przyłącza wodociągowe Fi 63, 50 i 40 mm - 2721 m, zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową. Przebieg sieci wodociągowej wg. dokumentacji załączonej do niniejszej SIWZ z miejscowości Korczówka ark. nr 8, 11, 12, 13, 14, 15 Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1, 2 i 3 do SIWZ.

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Kowalewskidodano do BIP dnia 25-04-2018 14:06:45