Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łomazy

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków inwentarskich – kaczników w celu chowu brojlerów kurzych na działce nr. geod. 916/2 w miejscowości Łomazy obręb Łomazy II gm. Łomazy.
Znak
B.6220.9.2020.MR
Data utworzenia
2020-08-12
Obowiązujący
2022-02-14 -
Opis

B.6220.7.1.2020.MR                                                            Łomazy 12 sierpnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm. dalej k.p.a.) art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 k.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś.

 

zawiadamiam strony postepowania

że w dniu 8 lipca 2020 roku na wniosek Pana Sławomira Sacharczuka zam.
ul. Ścianka 42; 21-532 Łomazy wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania dwóch budynków inwentarskich – kaczników w celu chowu brojlerów kurzych” na działce nr. geod. 916/2 w miejscowości Łomazy obręb Łomazy II gm. Łomazy.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27 /pok. 21/ w godzinach pracy Urzędu.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 12 sierpnia 2020 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej o  uzgodnienie warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomazy: www.uglomazy.bip.lubelskie.pl wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń u Sołtysa wsi Łomazy. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienia pisma w w/w.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Rusek Marek
Dodano do BIP dnia: 2020-08-13 09:07:13