Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łomazy

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
„Budowa drogi gminnej nr 101368L (ul. Grzybowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 812 do drogi gminnej nr 101366L (ul. Kirkucka) w miejscowości Łomazy wraz z budową kanału technologicznego oraz przebudową dr. Wojewódzkiej 812 i dr. gminnej nr 101366L (ul. Kirkucka) w zakresie skrzyżowań” na działkach 1859/5; 145; 108/1; 643/1; 109/1; 111/1; 644/1; 645; 676/1; 126/1; 699; 139; 723; 728/1; 728/2 w miejscowości Łomazy obręb Łomazy I gm. Łomazy.
Data utworzenia
2022-05-11
Obowiązujący
2022-05-11 -
Opis

B.6220.4.1.2022.MR                                                                  Łomazy 9 maja 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm. dalej k.p.a.) art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 k.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś.

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 9 maja 2022 roku na wniosek Wójta Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27;
21-532 Łomazy, z pełnomocnictwa Pana Rafała Urbana adres: ul. Marszałkowska 55/73
lok. 22 00-676 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowa drogi gminnej nr 101368L (ul. Grzybowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 812 do drogi gminnej nr 101366L (ul. Kirkucka) w miejscowości Łomazy wraz
z budową kanału technologicznego oraz przebudową dr. Wojewódzkiej 812 i dr. gminnej nr 101366L (ul. Kirkucka) w zakresie skrzyżowań”
na działkach 1859/5; 145; 108/1; 643/1; 109/1; 111/1; 644/1; 645; 676/1; 126/1; 699; 139; 723; 728/1; 728/2 w miejscowości Łomazy obręb Łomazy I gm. Łomazy.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27 /pok. 21/ w godzinach pracy Urzędu.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 62 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 9 maja 2022 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych w Białej Podlaskiej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej o  wydanie opinii w sprawie realizacji powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomazy: www.uglomazy.bip.lubelskie.pl wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń u Sołtysa wsi Łomazy I. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienia pisma w w/w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łomazach
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Łomazy I
  3. BIP UG Łomazy uglomazy.bip.lubelskie.pl
  4. a/a
Plik
docx pobrano: 2 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Głowacki Marcin
Dodano do BIP dnia: 2022-05-11 08:23:10