Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łomazy

Transmisje

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „ RODO”, informuję że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w Urzędzie Gminy  jest Wójt Gminy Łomazy ul. Plac Jagielloński 27,  21-532 Łomazy.

2. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą się Państwo  kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lomazy.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

5.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych, przysługują Państwu  następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskiwania kopii tych danych, prawo do  żądania sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Szukaj dokumentów
od do